Mystery

(1992)
  • 200 х 200 cm, oil on canvas

    Lyudmila Bereznitskaya and Peter Bagriy Collection